VKontakte toon sesso

How to create VK fan page or group? 25 settings you should know

Sesso video tra luomo e gli animali

Start van deze pagina Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud. De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden. Snelzoeken Snelzoeken. Home Overheidsinformatie Officiële bekendmakingen. Terug naar bekendmakingen. Jaargang Nr. Toon VKontakte toon sesso inhoudsopgave Aanhef Lichaam Ondertekening Geconsolideerde wetgeving Burgerlijk Wetboek Boek 1 Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

Wet van 21 december tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek adoptie door personen van hetzelfde geslacht Wij Beatrix, VKontakte toon sesso de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regeling van adoptie en de daarmee samenhangende bepalingen in Boek VKontakte toon sesso van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen in verband met de invoering van de mogelijkheid van adoptie door personen van hetzelfde geslacht.

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk VKontakte toon sesso goedvinden en verstaan bij deze:.

Artikel 5 wordt als volgt VKontakte toon sesso. Het derde lid komt te luiden:. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot beide adoptanten die met elkaar gehuwd zijn komt te staan, heeft het kind de VKontakte toon sesso van de vader, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de moeder zal hebben.

Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking tot de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van een ouder komt te staan, houdt het zijn geslachtsnaam, tenzij de ouder en diens echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel VKontakte toon sesso verklaren dat het kind de geslachtsnaam zal hebben van de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, dan wel de geslachtsnaam van die ouder.

De rechterlijke uitspraak inzake de adoptie vermeldt de verklaring van de adoptanten hieromtrent. Artikel wordt als volgt gewijzigd:. De punt achter onderdeel e van het eerste lid wordt vervangen door een puntkomma. Aan het eerste lid wordt een onderdeel toegevoegd, dat luidt:. Artikeltweede lid, onderdeel a, komt te luiden:. Het eerste lid komt te luiden:. Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen tezamen of op VKontakte toon sesso van één persoon alleen.

Twee personen tezamen kunnen geen verzoek tot adoptie doen, indien zij krachtens artikel 41 VKontakte toon sesso huwelijk met elkaar zouden mogen aangaan. Aan het tweede lid wordt een volzin toegevoegd, die VKontakte toon sesso Het verzoek door de adoptant die echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder is, kan slechts worden gedaan, indien hij ten minste drie aaneengesloten jaren onmiddellijk voorafgaande aan de indiening van het verzoek met die ouder heeft samengeleefd.

Het verzoek kan alleen worden toegewezen, indien de adoptie in het kennelijk belang van het kind is, op het tijdstip van het verzoek tot adoptie vaststaat en voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien is dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft, en aan de voorwaarden, genoemd in artikelwordt voldaan.

Artikeleerste lid, wordt als volgt gewijzigd:. Onderdeel f komt te VKontakte toon sesso. Artikel VKontakte toon sesso wordt als volgt gewijzigd:. Het VKontakte toon sesso het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet geldende recht blijft van toepassing op procedures met betrekking VKontakte toon sesso adoptie of herroeping daarvan waarin het inleidende verzoekschrift is ingediend voorafgaande aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet. Indien een kind door adoptie in familierechtelijke betrekking komt te staan tot beide adoptanten van verschillend geslacht, die met elkaar zijn gehuwd, heeft het kind de geslachtsnaam van de vader, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de moeder zal hebben.

Indien de adoptanten niet met elkaar gehuwd zijn of indien beide adoptanten van hetzelfde geslacht zijn en met elkaar gehuwd zijn, houdt het kind de geslachtsnaam die het heeft, tenzij de adoptanten ter gelegenheid van de adoptie gezamenlijk verklaren dat het een van hun beider geslachtsnamen zal hebben.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad VKontakte toon sesso worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december De Staatssecretaris van Justitie. Uitgegeven de elfde januari De Minister van Justitie. X Histnoot Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:. Verberg inhoudsopgave Inhoudsopgave. Acties Authentieke versie downloaden pdf Xml-formaat downloaden Technische informatie Permanente link.

E-overheid bouwt mee aan betere dienstverlening met minder regeldruk. Snelzoeken U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op —een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst bijvoorbeeld "milieu" —een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties bijvoorbeeld dossiernummer '' of 'trb 16'. U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen blg EN milieu. U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.

Saved from. Redirected from. All snapshots. Linked from. Webpage Screenshot.